เงื่อนไขการให้บริการ

Dedicated Server

เงื่อนไขการให้บริการลูกค้า ร่วมกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

เนื่องจาก WordPressThaiHost.com เป็นผู้ให้บริการ Hosting กับลูกค้าจำนวนมาก และจำเป็นต้องรับผิดชอบและ ให้ความคุ้มครอง ลูกค้าแต่ละราย ให้ได้รับบริการอย่างดีที่สุด จึงต้องมีกฎเกณฑ์ในการให้บริการ มิให้ผู้ใช้บริการบางราย ที่อาจกระทำการบางอย่าง อันเกิดปัญหาต่อระบบเซิร์ฟเวอร์โดยรวม หรือผิดต่อกฎหมายของประเทศ ตามที่มีการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับประโยชน์ จากการใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ WordPressThaiHost.com (ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ให้บริการ หรือ เรา) มีนโยบายการให้บริการ และข้อตกลงการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการ (อ้างอิงตาม พรบ.คอมฯ) ดังนี้

เงื่อนไขการให้บริการ Domain Name

 1. ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการรวมทั้งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้รวมทั้ง E-mail Address ที่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนนั้น
 2. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการโดเมนเนมใช้ชื่อโดเมนเนมเพื่อการนำเสนอ หรือจัดทำ URL Forwarding ไปยังข้อมูล หรือ อ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลอันผิดต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ผิดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเจาะระบบ (Hacker/Cracker), ข้อมูลที่เกี่ยวกับ การแอบอ้าง ข้อมูลทางบัตรเครดิต (Phishing), ข้อมูลที่ส่อเค้าไปทางลามกอนาจาร, ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการไม่ใช่ เจ้าของสิทธิ์ หรือข้อมูลลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น เป็นต้น
 3. สำหรับบริการจดทะเบียนเมน ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการ จัดการโดเมนทั้งสิ้น โดยโดเมนต่าง ๆ ที่ถูกจดทะเบียนขึ้น จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้บริการทั้งหมด
 4. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทย์เกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของโดเมนระหว่างผู้ใช้บริการกับบุคคลอื่น บริษัทจะถือเอา ข้อมูล ของผู้ที่จดทะเบียนโดเมนเนมไว้ในระบบเป็นข้อมูลหลัก หากผู้จดทะเบียนโดเมนเนมต้องการเปลี่ยนแปลง สิทธิ์ในการ เป็นเจ้าของโดเมนเนม สามารถกระทำได้ตาม ระเบียบการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ โดเมนเนม
 5. หากพบว่าผู้ใช้บริการโดเมนเนม ละเมิดข้อห้ามตามประกาศของบริษัท หรือผิดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือ นำไปใช้ในทางที่ผิดต่อกฏหมายในราชอาณาจักรไทย ทางบริษัทจำเป็นต้องงดการให้บริการชื่อโดเมนเนมดังกล่าวทันที โดยไม่จำเป็นต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่สามารถถือเป็นเหตุแห่งการขอคืนค่าบริการได้

เงื่อนไขการให้บริการ Hosting

 1. ห้ามผู้ใช้บริการแอบอ้างข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อการแสดงตัวตน ในการเปิดใช้บริการใด ๆ กับทางบริษัท หาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่า ผู้ใช้บริการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ สามารถระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า
 2. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ส่งข้อมูล, จัดเก็บข้อมูล , แสดงข้อมูล , จัดทำ Link ข้อมูล หรืออ้างอิงแหล่งข้อมูลอันผิด ต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ผิดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเจาะระบบ (Hacker/Cracker) , ข้อมูลที่เกี่ยวกับการแอบอ้างข้อมูลทาง บัตรเครดิต (Phishing), ข้อมูลที่ส่อเค้าไปทางลามกอนาจาร ,ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ หรือข้อมูลลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น เป็นต้น
 3. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะการละเมิด ลิขสิทธิ์ (Pirated Software, MP3, etc.), เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการจัดทำระบบ Free Mail Server แบบสาธารณะในลักษณะเดียวกับ Gmail , Hotmail, Yahoo เป็นต้น ,การ Download แฟ้มข้อมูลที่ ผิดกฎหมาย, MP3, Software, VDO & Voice Clips, Music Online ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่มีข้อมูลอันได้กล่าวมาแล้ว เว็บไซต์ที่เกี่ยวเนื่องกับ การทำผิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์หรือการกระทำที่ขัดต่อจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม และศีลธรรม ของประเทศไทย, เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามก อนาจาร เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิ้งค์ ไปยังเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารทุกประเภท หากเกิดกรณีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
 4. เราขอสงวนสิทธิที่จะหยุดให้บริการ Script ใด ๆ ก็ตามที่ผู้ใช้บริการ ไม่ดูแลการทำงานของเว็บที่ตนเองติดตั้ง ไว้ จนเกิดผลเสียต่อระบบ หรือผู้ใช้งานรายอื่น โดยทันทีที่ตรวจสอบพบ หรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้ารายอื่น ถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำงานของ Script เหล่านั้น
 5. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ส่งอีเมล์ขยะ(Spam e-mail) ในลักษณะของ Spamming (Unsolicited e-mail) หรือในรูปแบบอื่น ๆ ที่ทางเราเห็นว่าเป็นการก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้รับอีเมล์ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อผู้อื่น หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้ใช้งานเว็บโฮสติ้งที่ใช้ทรัพยากรของระบบ ในส่วนใดๆ เกินกว่าร้อยละสิบ ติดต่อกันเกินกว่า 4 ชั่วโมง เราจะดำเนินการโดยเด็ดขาด กับลูกค้าที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ในส่วนที่เป็นของระบบ หรือบัญชีของลูกค้ารายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การนำโปรแกรมจาก ภายนอกมารันในระบบ รวมถึงโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell, Proxy/VPN,Proxy, Bittorrent Client,Bittorrent Tracker, Torrentflux และอื่นๆ หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท ผู้ให้บริการจะยกเลิกการให้บริการเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือน ล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมาย ของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมาย ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด
 6. ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ ความผิด ของผู้ให้บริการทั้งสิ้น
 7. ผู้ให้บริการ ให้บริการโดยแนวทางที่ควรจะเป็นโดยทั่วไป และจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย หรือความ สูญเสียข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น การสำรองข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้จัดทำไว้นั้น จะไม่มีการ รับรองความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ทั้งที่ผู้ใช้บริการได้นำขึ้น server และ ข้อมูลที่มี เพิ่มเติมอันเกิดจากที่ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการไว้ เช่น E-Mail หรือฐานข้อมูลต่างๆ ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ บริการในการดูแลและรักษาเป็นหลัก ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการเสียหายของข้อมูลดังกล่าว
 8. ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้า ตามแผนการให้บริการที่สั่งซื้อ เป็นเวลาล่วงหน้าก่อนหมดช่วงการ ใช้งาน ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ หากไม่ได้รับการชำระค่าบริการ จากผู้ใช้บริการ ภายใน 5 วันทำการ หลังจากครบกำหนดชำระ และ จะทำการลบข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมด ภายใน 15 วันทำการหลังครบกำหนดชำระและ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะคืนค่าบริการที่ได้ชำระล่วงหน้า ยกเว้นแต่ จะได้รับแจ้งยกเลิกการใช้บริการ ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันเริ่มใช้บริการครั้งแรก ซึ่งผู้ให้บริการจะคืน ค่าบริการให้ครบ ยกเว้นค่าติดตั้ง
 9. ผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้แล้ว เห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงใช้บริการของผู้ให้บริการ
 10. ข้อตกลงการให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะ แจ้งให้ทราบหลังจากนำมาใช้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงข้อตกลงการให้บริการ
 11. เรามีการรับประกันความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยยินดีคืนค่าบริการภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดใช้บริการโฮสติ้ง(เฉพาะบริการเว็บโฮสติ้งเท่านั้น) ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ทั้งสิ้น.
 12. ห้ามมิให้ทำการติดตั้ง WordPress MU (Multi Users)

เงื่อนไขการให้บริการอื่นๆ

 1. การให้บริการทางเทคนิค WordPressThaiHost.com ให้บริการตอบคำถามทางเทคนิคเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับบริการของ WordPressThaiHost.com ทางอีเมล์และโทรศัพท์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ทำการส่งคำถาม ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือคำถามเดียวกันซ้ำหลายๆครั้ง (Spamming) มายัง WordPressThaiHost.com
 2. การยกเลิกบริการ WordPressThaiHost.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ หากการให้บริการถูกยกเลิกเนื่องจากการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ หากเกิดความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นผู้ใช้บริการที่ละเมิดข้อตกลง ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดังกล่าว WordPressThaiHost.com ขอสงวนสิทธิ์ในการทำลายทิ้งเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และผิดต่อข้อตกลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยแจ้งความจำนงในการยกเลิกบริการมาที่อีเมลล์ Support@wordpressthaihost.com หรือหากเป็นนิติบุคคล ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยกเลิกการให้บริการได้ที่นี่ แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกบริการ แฟกซ์กลับมาที่หมายเลข 0-2912-2565 พร้อมหนังสือรับรองบริษัท อนึ่ง WordPressThaiHost.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการ กรณีที่มีการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ แม้ว่าจะยังไม่หมดระยะสัญญารอบบิลการใช้บริการที่ได้ชำระเงินล่วงหน้ามาแล้วก็ตาม

ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตทั่วไป

 1. อย่าบอก Password ของท่านแก่ผู้อื่น
 2. อย่าให้ผู้อื่นยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเข้าอินเตอร์เน็ต โดยที่ท่านใช้ระบบสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์จำ Username และ Password เอาไว้
 3. อย่าติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายในบ้านหรือที่ทำงานโดยไม่ใช้มาตรการการตรวจสอบผู้ใช้งานและการเข้ารหัสลับ
 4. อย่าเข้าสู่ระบบด้วย user ID และ password ที่ไม่ใช่ของท่านเอง
 5. อย่านำ user ID และ password ของผู้อื่นไปใช้งานหรือเผยแพร่
 6. อย่าส่งต่อซึ่งภาพหรือข้อความ หรือภาพเคลื่อนไหวที่ผิด
 7. อย่า กด “remember me” หรือ “remember password” ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ
 8. อย่า log-in เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินที่เครื่องสาธารณะ
 9. อย่าใช้ WiFi (Wireless LAN) ที่เปิดให้ใช้ฟรี โดยปราศจากการเข้ารหัสลับข้อมูล
 10. อย่าทำผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะมาตรา ๑๔ ถึง ๑๖ เสียเอง ไม่ว่าโดยบังเอิญหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดศึกษา พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์)